Архив на процедури по ЗОП

Предоставяне на застрахователни услуги – Застраховка "Гражданска отговорност" и Застраховка "Пълно каско" на лек автомобил

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Предоставяне на застрахователни услуги – Застраховка „Гражданска отговорност“ и Застраховка „Пълно каско“ на лек автомобил“

Документи за участие се подават до 17:00 часа на 09.06.2014г. на адреса на дружеството: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86, етаж 3
Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.