Архив на процедури по ЗОП

Конкурсна програма за изработване на архитектурно – пространствена визия за пешеходен мост над бул. "Цариградско шосе" към "Научно-технологичен парк", гр.София

София Тех Парк“ АД, под надзора на Столична община, представлявана от Главния архитект на Столична община арх.Петър Диков, съгласно заповед Заповед № СО-РД-09-1554/11.08.2014г. на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова на Кмета на СО – г-жа Йорданка Фандъкова, организира конкурс за изработване на архитектурно – пространствена визия за пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“ към „Научно-технологичен парк“, гр.София.
Конкурсните предложения се предават до 17.00 часа на 19.09.2014г. в деловодството на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр.София, ул. „Тинтява“ №86, ет.3
ВАЖНО! Със заповед 83/05.09.2014г. на Изпълнителния Директор на „София Тех Парк“ АД е назначено жури за разглеждане, оценка и класиране на допуснатите конкурсни проекти. Копие от заповедта е приложена към документацията на конкурса.
Необходима информация за участие в конкурса е записана в документацията по конкурса, приложена като файл към настоящия линк, допълнителна техническа докумнетация може да изтегите от ТУК (PDF) или ТУК (DWG)
Класиране: На първо място се класира Сдружение „Христов, Василев, Андреева, Александрова“. Втора награда е за проекта на „Грид-АИ“ ЕООД. Журито реши да връчи две награди за трето място – на „Уолтопия“ ООД и „АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД за техните проекти.
Решение за класиране на победителите: стр. 1, стр. 2, стр. 3
Лице за контакт от администрацията на „София Тех Парк“ АД за въпроси, разяснения и съдействие:
Илия Големанов, телефон 0889 900615, e-mail: i.golemanov@sofiatech.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.