Архив на процедури по ЗОП

Създаване на база данни на научната инфраструктура на територията на град София, по проект „Научно-технологичен парк“ (21.10.2014)

Обществена поръчка с предмет: „Създаване на база данни на научната инфраструктура на територията на град София, по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.

Пълна доументация по процедурата
Срок на валидност на пучбличната покана: 30.10.2014г., 17:00 часа
Краен срок за подаване на документи за участие: 30.10.2014г., 17:00 часа
на адреса на дружеството: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86, етаж 3
Отваряне на пликовете с офертите на участниците: 31.10.2014г. от 14:00 часа
на адреса на дружеството: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86. етаж 3
Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615
Процедурата е прекратена, считно от 28.11.2014г.

Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.