Архив на процедури по ЗОП

Доставка на аналитична апаратура за изучаване и контрол на природни и синтетични съединения и продукти с биологична активност за invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на аналитична апаратура за изучаване и контрол на природни и синтетични съединения и продукти с биологична активност за invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.

Номер на поръчката: 03615-2014-0011 (aop.bg)
Пълна доументация по процедурата
Документацията съдържа разяснения от дата 16.01.2015г.
Документацията съдържа решение за промяна от 05.01.2015г.
Процедурата е прекратена с решение от 17.02.2015г.
Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.