Архив на процедури по ЗОП

Абонамент и доставка, адаптиране и инсталиране на правно – информационен софтуер“ за нуждите на „София Тех Парк“ АД“

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:Избор на доставчик на информационни продукти за нуждите на „София Тех Парк“ АД по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на оп „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001

Номер на поръчката: 9038032 (aop.bg)
Пълна доументация по процедурата
Считано от 06.02.2015г. е сключен договор за изпълнение на обществената поръчка с „Апис Европа“ АД

Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.