Архив на процедури по ЗОП

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на конферентна система с обособени зони (в зали за симулация) за нуждите на Лаборатория за Кибер сигурност

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на конферентна система с обособени зони (в зали за симулация) за нуждите на Лаборатория за Кибер сигурност по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001

Номер на поръчката: 03615-2015-0003 (aop.bg)
Пълна доументация по процедурата
Сключен е договор с избран изпълнител по поръчката: Контракс АД (07.05.2015г.)
Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615
Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.