Архив на процедури по ЗОП

Извършване на независим финансов одит

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София
набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2015 година

Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2014г. е в размер на 64580 хил.лева.
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в десетдневен срок от датата на публикацията на адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, 1113, ул.“Тинтява“ №86, ет.3 и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес.
За контакти: Телефон: 0889900605
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.