Архив на процедури по ЗОП

Избор на доставчик за извършване на копирни услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Избор на доставчик за извършване на копирни услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД
Пълна доументация по процедурата
Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Принт Груп България

Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615
Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.