Архив на процедури по ЗОП

Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (обект 4)

„София Тех Парк“ АД провеждапроцедура за възлагане чрез договаряне без обявление на обществена поръчка с предмет:
Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, (обект №4)
Пълна документация по процедурата
Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Микрооптика ООД
Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.