Архив на процедури по ЗОП

Доставка на аналитична апаратура: I. Система за обединена хроматография за работа при високи налягания с тройноквадруполен масспектрометър; II. Течен хроматограф с детектор диодна матрица и единично квадруполен мас детектор; III. Течно хроматографска система за работа при високи налягания с триизмерен UV/Vis детектор на диодна матрица и флуоресцентен детектор

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на аналитична апаратура: I. Система за обединена хроматография за работа при високи налягания с тройноквадруполен масспектрометър; II. Течен хроматограф с детектор диодна матрица и единично квадруполен мас детектор; III. Течно хроматографска система за работа при високи налягания с триизмерен UV/Vis детектор на диодна матрица и флуоресцентен детектор за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020
Номер на поръчката: 03615-2016-0007 (aop.bg)
Документация по процедурата.
Има склчен договор с изпълнител по процедурата на 18.04.2017г.

Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.