Архив на процедури по ЗОП

Обява за набиране на оферти за предоставяне на експертни услуги

ОБЯВА

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

набира оферти за предоставяне на експертни услуги

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В изпълнение на своята дългосрочна цел за постигане на пълно функционално развитие на всички площи, включени в обхвата на Научно-технологичен парк София, през м. юни 2016 година „София Тех Парк” АД предприе конкретни стъпки за привличане на инвеститори с интерес за изграждане на многофункционални административно-обслужващи сгради, които да създадат подходяща среда за трайно установяване в комплекса на водещите компании от фокусните области на парка – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и зелена енергия. До края на 2018 година дружеството предвижда да сключи сделки за възмездно отстъпване на безсрочно право на строеж върху терени с обща площ 20000 кв.м. и РЗП 80000 кв.м. За целта е необходимо при всяко едно инвестиционно намерение да бъдат изготвени доклади за пазарната стойност на правата на строеж, във връзка с което предвиждаме да подпишем рамкови договори с независими оценители, които да изготвят и предоставят такива доклади, при възлагане за срок до 31.12.2017 година.

Предвид посоченото по-горе, с настоящото се обръщаме към Вас и Ви каним, в случай че представлява интерес от Ваша страна, да ни представите оферта за:

  • Изготвяне на пазарна оценка за определяне на стойността на безсрочното право на строеж върху урегулирани поземлени имоти, находящи се в гр.София, район Младост, при задание от наша страна.
  • Изготвяне на пазарна оценка за определяне размера на обещетението на собствениците на урегулирани поземлени имоти, върху които се учредява безсрочно право на строеж, находящи се в гр.София, район Младост, при задание от наша страна.
  • Изготвяне на пазарна оценка за определяне стойността на наеми на недвижими имоти, находящи се в гр.София, район Младост, при задание от наша страна.

Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик, съгласно приложения образец, до 17,00 часа на 14.11.2016 г., на адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №111Б, сграда Инкубатор, ет.3. Към офертата е необходимо да приложите Списък на специалистите, вписани в регистъра към Камарата на независимите оценители, които ще ползвате при изпълнението на възлаганията по рамковия договор, заедно със сертификатите, удостоверяващи правоспособността на тези оценители за извършване на услуги по изготвяне на посочените по-горе оценки.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.