Архив на процедури по ЗОП

Покана за участие в процедура по избор на изпълнител на СМР

ПОКАНА

за участие в процедура по избор на изпълнител на СМР в сграда „Д“ – Лаборатории,

част от „Научно-технологичен парк“, гр.София

Уважаеми Господа,

С настоящата покана Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане чрез събиране на оферти при избор на изпълнител на СМР в сграда „Д“- Лаборатории, част от „Научно-технологичен парк“, гр.София, бул. Цариградско шосе №111 Ж. Общата разгъната площ на зоните в които ще се изпълняват СМР е 3796,6 м2. Строителството ще бъде разделено на три етапа, като единичните цени в офертата за първи етап ще важат и за останалите два етапа. Необходимо е офертите да отговарят на следните условия:

 1. Кандидатите следва да остойностят приложените количествени сметки за първи етап от строителството с актуални единични цени. Единичните цени се приемат за трите етапа на строителство и не подлежат на промяна. Предложените единични цени следва да са съобразени с особеностите на обекта и да покриват всички разходи на изпълнителя.
 2. Кандидатите следва да окажат срок за изпълнение на първи етап от строителството, и валидност на офертата.
 3. Приложената количествена сметка за остойностяване е ориентировъчна, като заплащането ще става само на действително изпълнени и приети от Възложителя СМР.
 4. Плащането по договорените СМР ще бъде периодично. Първо плащане в размер на 30% от общата стойност на договора, 5 работни след подписване на договора и представяне на необходимата документация (документ за плащане, гаранции и др.). Междинно плащане при актуване на изпълнени и приети СМР и пропорционално приспадане на първоначалният аванс от 30%, на всяко първо число от месеца, следващ актуваните СМР. Крайното плащане с окончателно приспадане на първоначалния аванс е 5 работни дни след получаване на разрешение за ползване за обекта.
 5. Плащането следва да бъде извършено до пет работни дни след актуване и фактуриране на приетите СМР.
 6. Кандидатът избран за изпълнител при сключване на договора следва да представи в полза на Възложителя, банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора. Същата се освобождава 30 дни след приключване на договора.
 7. Кандидатът избран за изпълнител следва в срок от 5 дни от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация, с издаване на разрешение за неговото ползване, да представи в полза на Възложителя безусловна банкова гаранция за гаранционен период в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията се освобождава след изтичане на 24 месеца от датата на разрешението за ползване на обекта и след подписване на констативен протокол за липса на неотстранени дефекти в срока за гаранционна поддръжка.
 8. С офертата кандидатите следва да представят удостоверение издадено от Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа категория.
 9. Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, ет. 3 всеки работен ден от 9.00ч. до 16.30ч. Върху плика с офертата, кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес
 10. Срок за подаване на офертата до 10.00 ч. на 10.11.2016 г. Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.

За допълнителна информация:

0889 900 630 – инж. Станислав Богданов

Приложение:

 1. Количествени сметки

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.