Архив на процедури по ЗОП

„Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на Инкубатор, находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк“

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на Инкубатор, находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк“ – град София, Район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток-Къро“, който е стартирал по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001“, като ще продължи да бъде изпълняван и през новия програмен период 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на Научно-технологичен парк“ от Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Номер на поръчката: 03615-2016-0008 (aop.bg)
Документация по процедурата.
Отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците: 14.06.2017 г. от 14:00 ч. в офиса на СТП на адрес гр. София, бул. Цариградско шосе № 111Ж, ет. 2.
Документацията е променена на дата 19.12.2016г. Сроковете се изменят, както следва:
Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 12.01.2017г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 13.01.2017г., 10:30 часа
Документацията съдържа разяснения от дата 27.12.2016г.
Адрес: гр. София 1113, бул. Цариградско шосе № 111, сграда Инкубатор, етаж 3
Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.