Архив на процедури по ЗОП

Покана за участие в процедура по директно възлагане чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

ПОКАНА

ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

Уважаеми дами и господа,
С настоящата покана Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД.
Условия за участие:
Необходимо е компания-кандидат, която участва в процедурата да предоставя услуга за доставяне на пратки до София, София-град и страната с отложено месечно плащане.
Пратките на дружеството са предимно документални.
Важно условие е компанията да доставя пратката в срок до 1 ден след приемане на пратката от офиса на дружеството: бул. Цариградско шосе № 111 Б, сграда Инкубатор, етаж 3.
В последствие е задължително да връща подписаните товарителници от предходно изпратените писма отново в офиса на дружеството.
Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, ет. 3, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
Срок за подаване на оферти е до 10.00 ч. на 17.01.2017 г. Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.
Офертата на всеки участник следва да съдържа:
Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника по приложен образец, представляващ Приложение № 1 – Представяне на участника.
Декларация за приемане на условията по проекта на договор, съдържаща срок за изпълнение на услугата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 2 към настоящата покана.
Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 3 към настоящата покана. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.
Предоставяне на подписано и подпечатано с „Вярно с оригинала“ удостоверение за издадена индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга на цялата територия на Република България, съгласно чл. 39 и чл. 39, т. 1 от Закона за пощенските услуги (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 3.11.2009 г.).
За допълнителна информация:
Лице за контакт – Яна Василева, тел.: 0889 900 607, e-mail:y.vassileva@sofiatech.bg
Приложение:

  1. Приложение № 1 – Представяне на участника;
  2. Приложение № 2 – Декларация за приемане на условията по проекта на договор;
  3. Приложение № 3 – Декларация за срок на валидност на офертата.

Цялата необходима документация за участие може да намерите по-горе в приложения файл.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.