Архив на процедури по ЗОП

Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на спортен център, находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк”

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на спортен център, находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, Район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток-Къро“, който е стартирал по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001“, като ще продължи да бъде изпълняван и през новия програмен период 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на Научно-технологичен парк“ от Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Номер на поръчката: 03615-2016-0009 (aop.bg)
Документация по процедурата.
Отварянето на ценовите оферти на участниците, допуснати от комисията до този етап на разглеждане, ще се извърши на 20.03.2017 от 10:30ч., в офиса на „София Тех Парк” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 111Б, сграда Инкубатор, ет. 3.
Сключен е договор с изпълнител по процедурата: Спорт Венчърс ЕООД
Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.