Архив на процедури по ЗОП

Покана за участие в процедура по избор на застраховател

СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ – ЗАСТРАХОВКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“ НА СЛУЖИТЕЛИ, ПЪЛНО АВТОКАСКО И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ДВА АВТОМОБИЛА, ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА“ ПО ПРОЕКТ „НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК“

2017 г.

„София Тех Парк“ АД кани за участие в процедура по избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука“ на служители, Пълно Автокаско и Гражданска отговорност на два автомобила, имуществено застраховане на сгради и съоръжения и застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Възложител: „София Тех Парк“ АД

Адрес: бул.“Цариградско шосе“ № 111 Б

Град: гр. София

Пощенски код: 1784

Страна: България

Телефон: 0889 900 615

Лице за контакт: Илия Големанов

E-mail:i.golemanov@sofiatech.bg

Факс: 02/447 28 98

Интернет адрес на възложителя: www.sofiatech.bg

Адрес на профила на купувача, на който е публикувана поканата: www.sofiatech.bg

Критерий за възлагане: Най-ниска предложена цена

Срок за получаване на офертите: 07.03.2017г. Час: 17.00

РАЗДЕЛ ІІ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука“ на служители, пълно автокаско и гражданска отговорност на два автомобила и имуществено застраховане на сгради и съоръжения и застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“.

2. Обект на поръчката. Количество или обем на поръчката.

Обект на поръчката:Услуга

Кратко описание на услугите:

Избор на застраховател за сключване на застрахователни договори по обособени позиции, както следва:

1) обособена позиция № 1 „Трудова злополука на служители“;

2) обособена позиция № 2 „Пълно Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ на два автомобила

3) обособена позиция № 3 „Имуществена застрахова на сгради, покрити рискове: „Индустриален пожар“ основно покритие и допълнително покритие, включително рисковете „Природни бедствия“ , „Земетресение“ и „Кражба“;

4) обособена позиция № 4 „Обща гражданска отговорност към трети лица“.

Необходимото количество и обем:

1) по обособена позиция № 1 „Трудова злополука на служители“ – да се застрахова рискът от трудова злополука на персонала на дружеството за срок от една година при ориентировъчен брой служители между 20 (двадесет) и 35 (тридесет и пет) служители. Застрахователната премия да се изчислява въз основа на брутното трудово възнаграждение на застрахованите служители, допълнителни фиксирани показатели и фиксирано за срока на договора тарифно число в процент от тази стойност, предложено от участника. Възложителят изготвя и предоставя списък с подлежащите на застраховане служители с лични данни и размер на възнаграждението според изискванията на застрахователя. Застрахованите лица и броят им може да се променя при поискване от страна на Възложителя при запазване на предложеното от участника тарифно число. Застрахователното покритие на риска трудова злополука за персонала на СТП следва да е със застрахователно покритие не по-малко от 200 000 лв (двеста хиляди лева) за един застрахован и да включва рисковете:

1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;

2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука;

2) по обособена позиция № 2 Пълно автокаско и Гражданска отговорност на лек автомобил Шкода Октавия, дизел, работен обем 2 000 куб. см., мощност 110/150 kW/к.с., година на производство: 2013г. и лек автомобил КИА Соренто, дизел, работен обем 2 497 куб. см., мощност 127,5/170 kW/к.с., година на производство: 2005г. за срок от една година.

2) по обособена позиция № 2 Пълно автокаско и Гражданска отговорност на лек автомобил Шкода Октавия, дизел, работен обем 2 000 куб. см., мощност 110/150 kW/к.с., година на производство: 2013г. и лек автомобил КИА Соренто, дизел, работен обем 2 497 куб. см., мощност 127,5/170 kW/к.с., година на производство: 2005г. за срок от една година.

3) по обособена позиция № 3 „Имуществена застрахова на сгради, покрити рискове: „Индустриален пожар“ основно покритие и допълнително покритие, включително рисковете „Природни бедствия“, „Земетресение“ и „Кражба“ – да се застраховат посочените рискове за срок от една година при обща балансова стойност на застрахованото имущество в лева, както следва:

Сграда лаборатории: 12 784 453,99 лв
Иновационен форум: 5 131 101,21 лв
Инкубатор: 12 128 901,74 лв
Музей/Експериментариум и посетителски център: 3 131 713,20 лв
Пешеходен мост: 1 260 668,07 лв
Етажен паркинг: 4 422 133,86 лв
Площадкова инфраструктура: 10 869 446,55 лв
Обзавеждане: 2 647,62 лв
Оборудване към лабораториите: 12 698 934,41 лв
Общо: 62 430 000,65 лв

Офертите от участниците в процедурата следва да съдържат предложение по всяка от обособените позиции.

4) по обособена позиция № 4 „Обща гражданска отговорност към трети лица“:

– Желаните лимити на обезщетение за едно събитие и за всички събития в агрегат за срока на застраховката са до 250000 лв за едно събитие и до 500000 лв в агрегат.

– Дейността, която следва да се застрахова:Управление и развитие на Научно-технологичен парк и друга проиновативна инфраструктура.

Самоучастие до 10%.

3. Срок за изпълнение на поръчката – 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.

4. Цена и начин за плащане – максимална стойност

Валута: BGN

Място на извършване: „София Тех Парк” АД

Участниците изготвят своята ценова офертакато посочват тарифно число по обособена позиция №1 и цена на услугата в лева, без включен ДДС, по обособена позиция №2, № 3 и № 4.

Плащането се извършва по банков път, съгласно условията на договора.

5. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката.

5.1. До участие ще бъдат допуснати само оферти за предоставяне на услуга по застраховане на рисковете „трудова злополука“ на служители, пълно автокаско и гражданска отговорност на два автомобила и „индустриален пожар – основно и допълнително покритие, включително природни бедствия, земетресение и кражба“ на сгради и съоръжения и „Обща гражданска отговорност към трети лица“.

5.2. Кандидат или участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което притежава валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, издадена от компетентен орган, за всяка една от обособените позиции.

5.3. Всеки участник следва да подаде предложение за предоставяне на застрахователна услуга и за четирите обособени позиции, като предоставя ценово предложение по всяка обособена позиция.

5.4. Валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност в Република България, съгласно Кодекса за застраховане, издаван от Комисия за финансов надзор;

5.5. Участникът следва да разполага с клон или офис на територията на гр. София, или да осигури еквивалентен начин за обслужване на възложителя в гр. София, чрез който да обработва необходимите документи във връзка с изпълнението на поръчката.

Изискуеми документи:

1. Копия от валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, издадена от компетентен орган, за всяка една от обособените позиции.

2. Декларация в свободен текст, че участникът разполага с клон или офис на територията на гр.София, или че е в състояние да осигури еквивалентен начин за обслужване на възложителя в гр.София, чрез който да обработва необходимите документи във връзка с изпълнението на поръчката.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.