Архив на процедури по ЗОП

Покана по процедура с предмет "Доставка на ОВиК оборудване /климатични системи на директно изпарение с променлив дебит на хладилния агент/ от производител LG Electronics за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж"

П О К А Н А

Има сключен договор по процедурата

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, бл. Б, представлявано от Асен Ненчев, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане с предмет: „Доставка на ОВиК оборудване /климатични системи на директно изпарение с променлив дебит на хладилния агент/ от производител LG Electronics за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

1. Предмет.

Предмет на възлагане е извършване на доставка на климатични системи на директно изпарение с променлив дебит на хладилния агент от производител LG Electronics за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, съгласно количествена сметка, представляваща Приложение № 1 към настоящата покана.

2. Технически характеристики.

Инверторни климатични системи на директно изпарение LG VRF Multi V с междинно впръскване на фреон в компресора сертифицирани по EUROVENT с възможност за работа в температурен диапазон за отопление от -25 до +18°С външна температура и охлаждане от -10 до +43°С външна температура съгласно количествена сметка, представляваща Приложение № 1 към настоящата покана. Хладилните агрегати да функционират с фреон R410A, енергийно ефективни с 100 % инверторно управление на компресорите Scroll и вентилаторите, и коефициента ЕЕР ≥ 4 и COP ≥ 4.10 при следните условия:

VRF:

– лято tвн= +35°С; tп= +27°С

– зима tвн= +7°С; tп= +20°С

VRF системите да имат:

– вграден датчик за следене на нивото на маслото в компресора;

– сензор за следене на влажността;

– антикорозионно покритие на външното тяло.

3. Прогнозна стойност.

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на дейностите е в размер на194 000 лв. без включен ДДС.

4. Условия за изпълнение:

4.1. Място за изпълнение: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111Ж, Лаборатории.

4.2. Срок за изпълнение:

Изпълнителят следва да извърши доставката т. 1. в следните срокове:

– за доставка на вътрешни тела, Y-разпределители и контролери – в срок до 3 (три) седмици, считано от датата на представяне на заявка от страна на Възложителя;

– за доставка на външни тела и разпределителни кутии – в срок до 5 (пет) седмици, считано от датата на представяне на заявка от страна на Възложителя.

4.3. Цена и начин на плащане:

Участниците изготвят своята ценово предложение в лева, без включен ДДС, съгласно Приложение № 5 към настоящата покана. Предложените цени по предходното изречение следва да включват всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши при изпълнението на дейностите по т. 1.

Плащанията се извършват по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

4.4. Гаранционно обслужване:

Участникът следва да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване за срок не по-малък от 36 месеца.

5. Условия за участие:

5.1. Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, бл. Б, сграда Инкубатор, ет. 3, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: предмет на поканата, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

5.2. Срок за подаване на оферти е до 05.04.2017 г. Оферти, постъпили след посочената и час дата няма да бъдат разглеждани.

6. Офертата на всеки участник следва да съдържа:

6.1. Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника по приложен образец, представляващ Приложение № 2 – Представяне на участника.

6.2. Ценово предложение на участника, по приложен образец, представляващ Приложение № 5 към настоящата покана, което следва да съдържа актуални единични цени съгласно количествената сметка (Приложение № 1 към поканата).

6.3. Декларация за приемане на условията по настоящата покана, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 3 към настоящата покана.

6.4. Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 4 към настоящата покана. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.

За допълнителна информация:

Лице за контакт – инж. Симеон Христов, тел.: 0889 900624, e-mail: s.hristov@sofiatech.bg

Приложението съдържа:

  1. Приложение № 1 – Количествена сметка;
  2. Приложение № 2 – Представяне на участника;
  3. Приложение № 3 – Декларация за приемане на условията по поканата;
  4. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата;
  5. Приложение № 5 – Ценово предложение.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.