Архив на процедури по ЗОП

Процедура за избор на приобретател за учредяване на право на строеж за зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София

„София Тех Парк“ АД („СТП“) кани за участие в „Процедура за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк гр. София“ всички български и чуждестранни юридически лица, включително техни обединения.

Документацията за кандидатстване и приложенията към нея може да намерите като прикачен файл към настоящата страница.
Срокът за подаване на оферти от участници по процедурата е до 05.05.2017г.
Документацията съдържа разяснения от 28.04.2017г. и 02.05.2017г.

Към документацията е приложено и решение за избор на преобретател от 29.05.2017г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

I.Решение за откриване на процедурата

II. Обявление

III.Информация за предмета на процедурата

IV. Изисквания към участниците

V. Общи условия към офертите за участие

VI. Специфични изисквания към офертите за участие

VII. Подаване на офертите

VIII. Образци на документи

Приложение 1 – Проект на предварителен договор

Приложение 2 – Договор за управление и поддръжка

Приложение 3 – Проект на нотариален акт за учредяване на право на строеж

Приложение 4 – Указания за проектиране за Зона 2

.
За повече информация: Илиана Грозданова, тел: 0889 900 634

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.