Архив на процедури по ЗОП

„Изработка и доставка на ОВиК оборудване /2 броя табла за управление на вентилационни климатични камери/ за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, бл. Б, представлявано от Асен Ненчев, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане с предмет: „Изработка и доставка на ОВиК оборудване /2 броя табла за управление на вентилационни климатични камери / за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

1. Предмет.

Предмет на възлагане е извършване на изработка и доставка на специфично ОВиК оборудване (2 броя табла за управление на вентилационни климатични камери) за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, съгласно специфичните технически характеристики за два броя вентилационна климатични камери, описани подробно в техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към настоящата покана.

2. Технически характеристики.

2.1. Табло за управление на климатична камера

– Табло за външен монтаж с минимални размери 1000x800x300mm;

– Таблото трябва да бъде оборудвано с термостат който управлява:

  • Нагревател при препаратори под 10 °C
  • Вентилатор който е сметнат за необходимият въздухообмен и се включва при температура над 25 °C

– Програмируемите логически контролери и входно изходни модули да бъдат от марка Siemens, електрооборудване от марка Schrack Technik

– Подържаният протокол трябва да бъде BACnet/IP

– Изпълнителят трябва да гарантира безпроблемнно интегриране на предложеното оборудване към наличните BMS системи.

– Изпълнителят трябва да изработи таблата за управление съгласно чертежите (18 бр.), приложени към техническата спецификация, представляваща Приложение № 1 към настоящата покана и съгласно техническите характеристики на вентилационните климатични камери.

2.2. Вентилационна климатична камера

2.2.1. Вентилационна климатична камера AHU1 за външен монтаж /една върху друга/ с следните характеристики:

– пластинчат рекуперативен топлообменник – въздух/въздух с температурен кпд.75% с байпас с двойно-регулираща жалузийна клапа с байпасна връзка на пресния въздух;

– вход пресен въздух с моторна клапа;

– вход изхвърлящ въздух с моторна клапа;

– филтърна секция с филтър G4;

– филтърна секция с филтър F7;

– инверторни регулатори на оборотите на вентилаторите;

– подвижна жалузийна решетка (ПЖР) – 3 бр.;

– нагнетателен директно куплиран вентилатор – 8550m3/h, 350Pa, свободен напор;

– смукателен директно куплиран вентилатор – 8550m3/h, 350Pa, свободен напор;

– СОТ Qh=28 kW Тпод=+24°C Tв=70/50°C, -воден р-р пропилен гликол 35%, само при авариен режим;

– СОХ директно изпарение в режим на отопление R410A,Qh=25kW Тпод=+24°C, режим охлаждане Qc=22kW Тпод=+20°C;

– секция с допълнителен ел. нагревател /необходима температура 7÷10°C/ при Твн.=-16;

– шумозаглушителна секция – 2бр. шумозаглушаване 20dbA при 250 Hz.

2.2.2. Вентилационна климатична камера AHU2 за външен монтаж /една върху друга/ с характеристики:

– пластинчат рекуперативен топлообменник-въздух/въздух с температурен кпд.75% с байпас с двойно-регулираща жалузийна клапа с байпасна връзка на пресния въздух;

– вход пресен въздух с моторна клапа;

– вход изхвърлящ въздух с моторна клапа;

– филтърна секция с филтър G4;

– филтърна секция с филтър F7;

– инверторни регулатори на оборотите на вентилаторите;

– подвижна жалузийна решетка (ПЖР) – 3бр.;

– нагнетателен директно куплиран вентилатор – 9250 m3/h; 350 Pa, свободен напор;

– смукателен директно куплиран вентилатор – 9250 m3/h; 350 Pa, свободен напор;

– СОТ Qh=31kW Тпод=+24°C Tв=70/50°C, воден р-р пропилен гликол 35%, само при авариен режим;

– СОХ директно изпарение R410A,Qh=31kW Тпод=+24°C, режим охлаждане Qc=28kW Тпод=+20°C;

– секция с допълнителен ел. нагревател /необходима температура 7÷10°C/ при Твн.=-16;

– шумозаглушителна секция – 2бр., шумозаглушаване 20dbA при 250 Hz

3. Прогнозна стойност.

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на дейностите е в размер на30 000 лв. без включен ДДС.

4. Условия за изпълнение:

4.1. Място за изпълнение: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111 Ж, Лаборатории.

4.2. Срок за изпълнение:

Участникът, избран за изпълнител, следва да извърши изработването и доставянето на оборудването по т. 1. и отговарящо на изискванията по т. 2 в срок от 5 (пет) седмици след подписване на договор.

4.3. Цена и начин на плащане:

Участниците изготвят своето ценово предложение в лева, без включен ДДС, съгласно Приложение №5 към настоящата покана. Предложените цени по предходното изречение следва да включват всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши при изпълнението на дейностите по т. 1.

Забележка: Към Приложение №5 Ценово предложение, Изпълнителят следва да приложи подробни технически спецификации и Декларации за съответствие на вложеното оборудване.

Плащанията за изработването и доставянето на оборудването се извършват по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

4.4. Гаранционно обслужване:

Участникът следва да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване за срок не по-малък от 24 месеца от пускането им в експлоатация.

5. Условия за участие:

5.1. Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, бл. Б, сграда Инкубатор, ет. 3, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: предмет на поканата, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

5.2. Срок за подаване на оферти е до 18.05.2017 г. Оферти, постъпили след посочената и час дата няма да бъдат разглеждани.

6. Офертата на всеки участник следва да съдържа:

6.1. Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника по приложен образец, представляващ Приложение № 2 – Представяне на участника.

6.2. Ценово предложение на участника, по приложен образец, представляващ Приложение № 5 към настоящата покана, което следва да съдържа актуални единични цени съгласно техническа спецификация (Приложение № 1 към поканата).

6.3. Декларация за приемане на условията по настоящата покана, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 3 към настоящата покана.

6.4. Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 4 към настоящата покана. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.

За допълнителна информация:

Лице за контакт – инж. Симеон Христов, тел.: 0889 900624, e-mail: s.hristov@sofiatech.bg

Приложения:

  1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
  2. Приложение № 2 – Представяне на участника;
  3. Приложение № 3 – Декларация за приемане на условията по поканата;
  4. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата;
  5. Приложение № 5 – Ценово предложение.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.