Архив на процедури по ЗОП

Строително-ремонтни работи в сграда "Иновационен форум", находяща се на територията на "Научно-технологичен парк" в гр. София

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни работи в сграда Иновационен Форум, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

1. Предмет.

1.1.Предмет на възлагане е извършване на строително- работи дейности при ремонтна мазилка на стоманобетонови парапети, външни стени, настилка на външни стълби и рампи на Сграда Иновационен форум, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро” съгласно количествена сметка за остойностяване, представляваща Приложение № 1 към настоящата покана.

2. Технически характеристики

2.1. Демонтажни работи;

2.2. Монтажни работи;

2.3. Други работи по част архитектурна.

Дейностите, посочени по-горе, следва да бъдат извършени съгласно Приложение № 1 – Количествени сметки, представляващо неразделна част от настоящата покана.

3. Прогнозна стойност: 45 000 лв. без включен ДДС.

4. Условия за изпълнение:

4.1. Място за изпълнение: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111С;

4.2. Срок за изпълнение: Изпълнителят следва да извърши дейностите по т. 1. съгласно предложението му за изпълнение на дейностите, като се отчита невъзможността за работа в дните, в които са договорени от Възложителя с трети лица за провеждане на мероприятия в сградата. Свободните дни от графика с мероприятия в сграда „Иновационен форум“, с възможност за извършване на строителни дейности през месец ноември са: 1, 2, 6, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24,25, 28, 29, 30.11. Графикът за мероприятия в сградата през месец декември ще бъде известен на по-късен етап.

4.3. Цена и начин на плащане:

Участниците изготвят своята ценова оферта в лева, без включен ДДС, на база количествената сметка, представляваща Приложение № 1 към Поканата, като указаните дейности и количества СМР са минималните такива при изпълнението на предмета на договора. Предложените цени по предходното изречение следва да включват всички преки и непреки разходи, включително допълнителни количества и/или непредвидени работи, които участникът ще извърши при изпълнението на дейностите по т. 1.

Плащанията се извършват по банков път, периодично, както следва:

– Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност на договора – в срок до 5 /пет/ работни дни след подписване на договора и представяне на необходимата документация (документ за плащане, гаранции и др.) и представяне на проформа фактура за авансово плащане;

Важно: Авансовото плащане е правна възможност за изпълнителя да финансира изпълнението й. Авансовото плащане не е задължително за ползване. Ако изпълнителят няма интерес от ползването му, същият следва да заяви това писмено.

– Междинно плащане – на база на действително извършени и приети строително-монтажни работи и цялостно приспадане на първоначалния аванс от 20%, в срок от 5 (пет) работни дни след подписване от двете страни на съответните документи за актуване, протоколи за приемане на изпълнени без забележки видове СМР, оригинална фактура.

– Крайното плащане – в срок от 5 (пет) работни дни след завършване без забележки на ремонтните дейности, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

Плащането ще се извърши на база действително извършени и приети без забележки от Възложителя СМР, придружени с необходимите документи (документи за актуване на СМР-та, протоколи за приемането им, гаранции, документи за плащане и др.).

4.4. Гаранция за изпълнение:

Участникът, избран за изпълнител – в срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на договора, следва да представи в полза на Възложителя, банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора. Същата следва да бъде със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

4.4.1 парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя, както следва:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG31UNCR70001520814012

BIC: UNCRBGSF

4.4.2.Банкова гаранция за изпълнение – в оригинал, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора. Банковата гаранция следва да е издадена по приложения към настоящата покана образец – Приложение № 5 или да съдържа същите или по-добри за Възложителя условия.

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 10 (десет) работни дни от деня на подписване на приемо –предавателен протокол, за приемане без забележки на договорените СМР. Гаранцията за гаранционна поддръжка е в размер на 3% от стойността на договора и се освобождава след изтичане на 24 месеца от датата на приемане завършването на договорените работи и след подписване на констативен протокол за липса на неотстранени дефекти в срока за гаранционна поддръжка.

Авансовото плащане по договора за изпълнение се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на Възложителя на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на авансовото плащане с включен ДДС със срок на валидност 30 дни след крайния срок за изпълнение на договора и се освобождава след цялостно приспадане на аванса при актуване на приети СМР.

5. Условия за участие:

5.1. Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2 всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: обявата, за която участникът представя своята оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

5.2. Срок за подаване на оферти е до 10.00 ч. на 27.10.2017 г. Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.

6. Офертата на всеки участник следва да съдържа:

6.1. Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника по приложен образец, представляващ Приложение № 2 – Представяне на участника.

6.2. Удостоверение, издадено от Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта категория.

6.3. Количествени сметки с актуални единични цени. Предложените единични цени не подлежат на промяна, като следва да са съобразени с особеностите на обекта и да покриват всички разходи на изпълнителя.

6.4. Декларация за приемане на условията по настоящата покана, съдържаща срок за изпълнение на строителството, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 3 към настоящата покана.

6.5. Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 4 към настоящата покана. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.

За допълнителна информация:

Лице за контакт – инж. Станислав Богданов, тел.: 0889 900630, e-mail: s.bogdanov@sofiatech.bg

Приложение:

  1. Приложение № 1 – Количествени сметки;
  2. Приложение № 2 – Представяне на участника;
  3. Приложение № 3 – Декларация за приемане на условията по поканата, съдържаща срок за изпълнение на строителството;
  4. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата;
  5. Приложение № 5 – Банкова гаранция.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.