Архив на процедури по ЗОП

Заснемане и производство на корпоративен рекламен филм за „Научно-технологичен парк“

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане на изпълнението на услуги по заснемане и производство на корпоративен рекламен филм за „Научно-технологичен парк“ гр. София“.
1. Предмет: Услуги по заснемане и производство на корпоративен рекламен филм за „Научно-технологичния парк“ гр. София“.
2. Техническа спецификация.
2.1. Заснемането на филмазадължително следва да включва представяне на основните части от инфраструктурата на „Научно-технологичния парк“ (сграда „Инкубатор“, Иновационен форум „Джон Атанасов“, Лабораторен комплекс, сграда Музей/Експериментариум, Спортен център, етажен паркинг, паркова инфраструктура), както и озвучаване посредством глас зад кадър (VO).
2.2. Формат на филма:16/9 FULL HD
2.3. Версии на филма: 8-10 мин., 3-4 мин. и 30 сек. – 1 мин.
2.4. Език за озвучаване на филма: български и английски език (voice over / subs).
3. Изисквания към изпълнителя:
Участниците по настоящата покана следва да имат опит в заснемането и производството на не по-малко от 3 (три) корпоративни рекламни филма и/или 3 (три) рекламни клипа за национални и/или международни кампании.
За удостоверяване на съответствието с горепосоченото изискване участниците следва да представят списък с предоставените услуги, включващ описание на предоставените услуги, получателите на услугите, период на изпълнение на услугите, придружен от удостоверения за добро изпълнение (референции) от получателите на съответните услуги.

4. Изисквания към изпълнението:
4.1. Място за изпълнение: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111.
4.2. Срок за изпълнение: Изпълнителят следва да извърши услугите по т. 1. за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, считано от влизане в сила на договора.
4.3. Максимална прогнозна стойност: 20000 лв. без включен ДДС.
4.4. Начин на плащане: Плащането по сключения договор с избрания изпълнител ще се извърши по банков път, след приемането от Възложителя на изработения продукт, което се удостоверява с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

5. Условия за участие:
5.1. Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: наименование на участника, адрес и лица за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмет на процедурата по възлагане.
5.2. Срок за подаване на оферти: до 17.00 ч. на 15.11.2017 г. Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.

6. Офертата на всеки участник следва да съдържа:
6.1. Кратко представяне на участника, включително административни данни за дружеството и портфолио на участника.
6.2. Техническо предложение за изпълнение на услугите по приложен образец, представляващ Приложение № 1 към настоящата покана, включващо:
– срок на валидност на офертата (не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти).
– срок за изпълнение на услугите,
-сценарии/сценарен ред и концепция/идейна концепция за заснемането и производството на филма,
– режисьорска експликация,
– график за заснемане и постпродукция до готов продукт.
6.3. Ценово предложение по приложен образец, представляващ Приложение № 2 към настоящата покана. Предложената цена за изпълнение на услугите по т. 1, следва да бъде в лева без включен ДДС и да покрива всички преки и непреки разходи на участника за качественото изпълнение на услугите. Ценово предложение, надвишаващо прогнозната стойност по т. 4.3. от настоящата покана няма да бъде разглеждано.

7. Всички участници, чиито оферти бъдат одобрени, ще бъдат поканени официално за провеждане на срещи с оглед подробно представяне на предложените от тях концепции.

Лице за контакт – Вангелина Михайлова, тел.: 0889 900633, e-mail: v.mihaylova@sofiatech.bg

Приложения:

  1. Приложение № 1 – Образец на техническо предложение;
  2. Приложение № 2 – Образец на ценово предложение.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.