Архив на процедури по ЗОП

Строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Етажен паркинг“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от г-н Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Етажен паркинг“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.

1. Предмет.

1.1. Предмет на възлагане е извършване на строително-ремонтни и монтажни работи за отстраняване на съществуващ теч, репарации на пукнатини и ремонт на паважна настилка на Сграда „Етажен Паркинг“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, съгласно количествена сметка за остойностяване на работите, представляваща Приложение № 1 към настоящата покана.

2. Технически характеристики.

Строително-ремонтните и монтажни работи по т. 1 от настоящата Покана включват извършването на:

2.1. Демонтажни работи;

2.2. Монтажни работи;

2.3. Изолационни работи;

2.4. Други работи по част архитектурна и ВиК.

Дейностите, посочени по-горе, следва да бъдат извършени съгласно подробно описаното в Приложение № 1 – Количествена сметка, представляващо неразделна част от настоящата покана. Допълнителни количества и други дейности, непредвидени в количествената сметка – Приложение № 1 към Поканата, се извършват на риск и са изцяло за сметка на изпълнителя.

3. Прогнозна стойност: 112350,00 лв. без включен ДДС. Това е и максималната стойност на строително-ремонтните и монтажни работи, посочени в т.1 на Поканата. Офертата на участника не трябва да надвишава посочената максимална стойност. Оферта на участник, която надвишава посочената максимална стойност, няма да бъде разглеждана и оценявана.

4. Условия за изпълнение:

4.1. Място за изпълнение: гр. София 1784, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111 Г- сграда „Етажен Паркинг“ на „Научно-технологичен парк“.

4.2. Срок за изпълнение: Изпълнителят следва да извърши дейностите по т. 1 съгласно предложението му за изпълнение на работите, считано от датата на сключване на договора.

4.3. Цена и начин на плащане:

Участниците изготвят своята ценова оферта в лева, без включен ДДС, на база количествената сметка, представляваща Приложение № 1 към Поканата, като указаните дейности и количества СМР са минималните такива при изпълнението на предмета на договора. На база на предоставената към настоящата покана количествена сметка – Приложение № 1, участниците следва да изготвят и представят Количествено-стойностна сметка, съдържаща единични цени и обща стойност на отделните видове СМР. Предложените единични цени по предходното изречение следва да включват всички необходими разходи за изпълнението на дейностите по т.1, включително за материали, транспорт, труд, осигуровки, застраховки, данъци /без данък добавена стойност/ и такси, строително оборудване и техника и др. подобни.

Плащанията на стойността на строително-ремонтните и монтажни работи по т. 1 ще се извършват по банков път, периодично, както следва:

– Авансово плащане в размер на 20% /двадесет процента/ от общата стойност на договора – в срок до 5 /пет/ работни дни от подписване на договора и представяне на необходимата документация (документи, свързани с изпълнителя, сертификати, разрешения, застраховки и др.), както и банкова гаранция за авансово плащане и надлежна проформа фактура за авансово плащане;

Важно: Авансовото плащане е предоставена възможност на изпълнителя да финансира изпълнението на дейностите по договора. Авансовото плащане не е задължително за ползване. Ако изпълнителят няма интерес от ползването му, същият следва да заяви това писмено.

– Междинно плащане – на база на действително извършени и приети от възложителя строително-ремонтни и монтажни работи и при пропорционално приспадане на аванса от 20%, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписване от двете страни на съответните документи за актуване, протоколи за приемане от възложителя, без забележки, на изпълнените строително-ремонтни и монтажни работи и представяне на оригинална фактура от изпълнителя.

– Окончателно плащане –в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след завършване от Изпълнителя и приемане от Възложителя, без забележки на строително-ремонтните и монтажни дейности по договора, подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура от изпълнителя, и след окончателно приспадане на аванса по договора.

Окончателното плащане ще се извърши на база извършените и приети без забележки от възложителя строително-ремонтни и монтажни работи, придружени с необходимите документи, съгласно изискванията на настоящата Покана, договора и действащото българско законодателство (документи за актуване на строително-ремонтни и монтажни работи, протоколи за приемането им, гаранции, документи за плащане и др.)

Общата стойност, която възложителят ще заплати на изпълнителя по договора, няма да надвиши максималната стойност, посочена в т.3 от настоящата Покана.

4.4. Гаранция за изпълнение:

Участникът, избран за изпълнител – в срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на договора, следва да представи в полза на възложителя, банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 5% /пет процента/ от общата стойност на договора. Същата следва да бъде със срок на валидност до 12 /дванадесет/ месеца от датата на окончателното приемане на всички договорени работи, като се освобождава частично при условията, до размера и в срока, указани в т.4.4.2. по-долу.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

4.4.1 парична сума, преведена по банкова сметка на възложителя, както следва:

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

IBAN: BG31UNCR70001520814012

BIC: UNCRBGSF;

4.4.2. банкова гаранция за изпълнение – в оригинал, издадена в полза на възложителя. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил някое свое задължение по договора. Банковата гаранция следва да е издадена по приложения към настоящата покана образец – Приложение № 5, или да съдържа същите или по-изгодни за възложителя условия.

Гаранцията за изпълнение се освобождава частично до размера, обезпечаващ гаранционната поддръжка на изпълнените работи, посочен по-долу в Поканата, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от деня на окончателно приемане на изпълнените работи от възложителя и изготвяне на нужните за това актове, протоколи за изпълнени без забележки строително-ремонтни и монтажни работи и др. Гаранцията за гаранционна поддръжка е в размер на 3% /три процента/ от стойността на договора и се освобождава след изтичане на 12 /дванадесет/ месеца от датата на окончателното приемане на всички договорени работи и след подписване на констативен протокол за липса на неотстранени дефекти в срока за гаранционна поддръжка.

4.5. Гаранция за авансово плащане

Авансовото плащане по договора, когато изпълнителят желае да ползва аванс за финансиране изпълнението на работите съгласно настоящата Покана, се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на Възложителя на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на авансовото плащане с включен ДДС, със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора и се освобождава след цялостно приспадане на аванса при актуване на приетите строително-ремонтни и монтажни работи.

5. Условия за участие:

5.1. Офертите, придружени с изискуемите документи съгласно настоящата Покана, се представят в офиса на „София Тех Парк“ АД, на адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, и по възможност факс.

5.2. Срок за подаване на оферти е до 17.30 ч. на 27.11.2017 г. Оферти, постъпили след посочения час и дата, няма да бъдат разглеждани.

6. Офертата на всеки участник следва да съдържа:

6.1. Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника по приложен образец, представляващ Приложение № 2 – Представяне на участника.

6.2. Удостоверение, издадено от Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България, в уверение на това, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта категория.

6.3. Количествено-стойностна сметка – изготвена въз основа на Приложение № 1, с попълнени в нея актуални единични цени. Предложените единични цени не подлежат на промяна, като следва да са съобразени с особеностите на работите по т.1 от Поканата и да покриват всички разходи на изпълнителя.

6.4. Декларация за приемане на условията по настоящата Покана, съдържаща срок за изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 3 към настоящата покана.

6.5. Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 4 към настоящата покана. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.

За допълнителна информация:

Лице за контакт – инж. Станислав Богданов, тел.: 0889 900630, e-mail: s.bogdanov@sofiatech.bg

Срок на кандидатстване: 27.11.2017г.

Оглед на обекта:

В рамките на срока за получаване на оферти, заинтересованите лица могат да извършат оглед на мястото, на което ще се извършват строително-ремонтните и монтажни работи, като за целта предварително се свържат и уговорят дата и час за огледа с лицето за контакт, посочено по-горе.

Приложения:

  1. Приложение № 1 – Количествена сметка;
  2. Приложение № 2 – Представяне на участника;
  3. Приложение № 3 – Декларация за приемане на условията по поканата, съдържаща срок за изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи;
  4. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата;
  5. Приложение № 5 – Банкова гаранция.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.