Архив на процедури по ЗОП

Отдаване под наем на част от помещение с предназначение за „кафе-ресторант“, с площ 137,17 кв. м., находящо се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София

„София Тех Парк“ АД открива процедура за отдаване под наем, която ще се проведе по правила, сходни с описаните в чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /“Правилника“/, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., въз основа на Решение № 003 от 10.01.2018 г. на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД, издадено в изпълнение на Решение по т.4 от Протокол № 181 от 21.12.2017 г. на Съвета на директорите на „София Тех Парк“ АД, чрез конкурс за отдаване под наем на следния обект:

  • част от помещение с предназначение за „кафе-ресторант“, с площ 137,17 кв. м., находящо се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, сграда „Инкубатор“ (с обща площ на цялото помещение с предназначение за „кафе-ресторант“ от 393,20 кв.м.). Отдаваната под наем част от помещението е обозначена в Схема – Приложение № 1 от документацията за участие в конкурса.

Срокът за подаване на заявленията за участие в конкурса се удължава до: 17.30 часа на 19.02.2018г. Пълното съобщение е прикачено към документацията към настоящата страница.
Процедурата е прекратена на 26.03.2018г.
Срок за отдаване под наем на обекта – 5 години.
Началната месечна наемна цена за обекта, определена по реда на чл. 14, ал. 2 от Правилника, е в размер на: 1 891,00 лв. (хиляда осемстотин деветдесет и един лева) без ДДС.
За участие в конкурса следва да се внесе депозит в размер на: 1 891,00 лв. (хиляда осемстотин деветдесет и един лева).
Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден (от 09.00 до 17.00 часа) до деня, предхождащ крайната дата за подаване на заявленията за участие в конкурса, след предварителна заявка, отправена писмено по електронна поща на „София Тех Парк“ АД: office@sofiatech.bg , или депозирана писмено в деловодството на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2, като заявката следва да бъде подадена по някой от горепосочените начини не по-късно от два работни дни преди заявената дата за оглед.
Място и срок на подаване на заявленията за участие: заявленията за участие в конкурса с изискуемите съгласно документацията документи към заявлението, се подават от участника или от упълномощено от него лице в запечатан непрозрачен плик, в срок до 17.30 часа на 02.02.2018 г. в офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2. Ако до изтичане на крайната дата и час за подаване на предложенията е постъпило само едно заявление за участие или не е постъпило нито едно заявление за участие в конкурса, срокът за подаване на заявленията се удължава с 15 /петнадесет/ календарни дни, като за удължаването на срока се публикува съобщение на официалната интернет страница на „София Тех Парк“ АД: www.sofiatech.bg .
Място, ден и час за провеждане на конкурса – конкурсът ще се проведе на открито заседание на 05.02.2018 г., от 14.00 часа, в офиса на „София Тех Парк“ АД, в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2. /В случай на удължаване на срока за подаване на заявленията, за което ще се публикува съобщение на официалната интернет страница на „София Тех Парк“ АД: www.sofiatech.bg, конкурсът ще се проведе на същото място, на 20.02.2018 г., от 14.00 часа/. На откритото заседание могат да присъстват законните представители на участниците и/или техни надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
За допълнителна информация: „София Тех Парк“ АД – офис: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2; тел. 0889 900621 – Иво Калчев.
Документацията съдържа разяснение по въпроси от 01.02.2018 г.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.