Архив на процедури по ЗОП

Строително-ремонтни работи, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни работи, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.
Офертите, придружени с изискуемите документи, съгласно настоящата Покана, се представят в офиса на „София Тех Парк“ АД, на адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: обявата, за която участникът представя своята оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и при възможност факс.
Срок за подаване на оферти е до 17.00 ч. на 26.01.2018 г. Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.
Поканата и документите за кандидатстване са в прикачен файл към настоящата страница.
Процедурата е приключила

Лице за контакт – Лъчезар Лозанов, тел.: 0889 900612, e-mail: l.lozanov@sofiatech.bg

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.