Архив на процедури по ЗОП

Финансова институция за предоставяне на финансови услуги

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги.
Дата на обявяване: 25.01.2018
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 000 000 лева за рефинансиране на търговски заем и оборотен кредит в размер на 5 000 000 лева за покриване на оперативни разходи на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК

Настоящата поканата се публикува на следните места:

  • интернет страница на Министерство на икономиката, в качеството си на орган упражняващ правата на собственост на държавата;
  • интернет страницата на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД;
  • както и в ИНВЕСТОР БГ специализирана интернет медия

Документите за кандидатстване са приложени към настоящата страница.
Документите съдържат разяснения от дата 30.01.2018г., дата 31.01.2018г. и дата 06.02.2018г.

Крайна дата за подаване на документи: 08.02.2018

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.