Архив на процедури по ЗОП

Повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги. (повторна покана

Дата на обявяване: 14.02.2018
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 000 000 лева за рефинансиране на търговски заем и оборотен кредит в размер на 5 000 000 лева за покриване на оперативни разходи на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК
Настоящата поканата се публикува на следните места:

  • интернет страница на Министерство на икономиката, в качеството си на орган упражняващ правата на собственост на държавата;
  • интернет страницата на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД;
  • както и в ИНВЕСТОР БГ специализирана интернет медия

Крайна дата за подаване на документи: 21.02.2018
Документите за кандидатстване са приложени към настоящата процедура
Процедурата е прекратена. Решението е приложено към документацията.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.