Процедури по ЗОП София Тех Парк

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

„Доставка на оборудване, компютърна и офис техника по две обособени позиции по проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“

„Доставка на хардуерни конфигурации и специализиран софтуер с комуникационно оборудване по обособени позиции за нуждите на Лаборатория по киберсигурност по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“Доставка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на микронанолаборатория по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01

Доставка на лаборатороно обзавеждане за нуждите на биофармацевтичен лабораторен комплекс по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01

Повторна покана за пазарни консултации във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет „Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01

Документи към процедурата:

Pokana – 2

Техническа спецификация

Покана за пазарни консултации във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет „Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01

Доставка на течен хроматограф и водороден генератор в две обособени позиции за нуждите на биофармацевтичен лабораторен комплекс по проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“

Доставка на лабораторно оборудване по две обособени позиции за нуждите на Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и In silico дизайн по проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“

„Доставка на оборудване за микронанолаборатория (Обект № 3) по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“

Доставка на оборудване за музейна експозиция, групирано по обособени позиции за нуждите на обект Музей / експериментариум и посетителски център по Проект BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-технологичен парк – Фаза 2

Доставка на апаратура по три обособени позиции за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-технологичен парк – фаза 2“

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.