„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване: 22.03.2019

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София, обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 100 000 лева за покриване на инвестиционни разходи, оперативни разходи и издаване на банкови гаранции на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК.

Настоящата поканата се публикува на следните места:

Обявата може да видите ТУК

Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019 г.

Документация:

Покана

Приложение 1- проект на договор

Приложение 2 образец за оферта

Приложение 3 Вписан Устав_2013_апорт

Приложение 3 ПИ 9615

Приложение 4 Декларация ТЗ образец

Отговори на въпроси 1

Отговори на въпроси 2