„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване: 09.04.2019

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 100 000 лева за покриване на инвестиционни разходи, оперативни разходи и издаване на банкови гаранции на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК

Настоящата поканата се публикува на следните места:

Обявата може да видите тук

Крайна дата за подаване на документи: 16.04.2019

Документи:

Покана

Приложение 1- проект на договор

Приложение 2 оферта образец

Приложение 3 _Вписан Устав_2013_апорт

Приложение 3 ПИ 9615

Приложение 4 Декларация ТЗ образец