Процедури по ЗОП София Тех Парк

„Доставка на хардуерни конфигурации и специализиран софтуер с комуникационно оборудване по обособени позиции за нуждите на Лаборатория по киберсигурност по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“

„София Тех Парк“ АД кани за участие всички български и чуждестранни физически и юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗОП в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хардуерни конфигурации и специализиран софтуер с комуникационно оборудване по обособени позиции за нуждите на Лаборатория по киберсигурност по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“

НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА

03615-2019-0012

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ

17.10.2019 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

19.11.2019 г., 17:30 ч.

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

20.11.2019 г., 10:30 ч.

ЛИНКОВЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В РОП НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА АОП

ЛИНК КЪМ ДОСИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Съобщение: Към датата на публикуване на обявлението и решението за обществената поръчка в РОП (17.10.2019 г.), обявлението за обществената поръчка все още не е публикувано в „Официален вестник на ЕС“, което възпрепятства Възложителя да посочи цялата необходима информация в образеца на ЕЕДОП. След публикуване на обявлението за обществена поръчка в ОВ на ЕС ще бъде подготвен нов образец на ЕЕДОП.

Съобщение: На 18.10.2019 г. обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник на ЕС“, като във връзка с това на същата дата е изготвен нов образец на ЕЕДОП, който е публикуван към досието на поръчката.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ИЛИАНА ГРОЗДАНОВА

МОБ.:+359 889 900 634

Статус: Публувано е решение за определяне на изпълнител по отделните обособени позиции по обществената поръчка.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспсобност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.