Процедури извън ЗОП

ПОКАНА за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: в офисни помещения 0.01 и 0.06 на ниво – Партер, кота +0.15, сграда „Инкубатор“

„София Тех Парк“ АД, ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: в офисни помещения 0.01 и 0.06 на ниво – Партер, кота +0.15, сграда „Инкубатор“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“

Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“, от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.