Процедури извън ЗОП

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи и доставка на специализирано електрооборудване за възлова станция по две обособени позиции”

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи и доставка на специализирано електрооборудване за възлова станция по две обособени позиции в обект: „Научно технологичен парк” – етапно електрозахранване на УПИ I, подобект: Разширение на Възлова Станция РУ 20 кV в УПИ 1-9506, 9528, 9529, 9492, 9456, 9520, 5021, 5022, 5023, 9494, находящ се в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж“.

Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“, от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД. Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.