Процедури извън ЗОП

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет „Извършване на строително-монтажни и инсталационни работи по част Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и други СМР в сградата и околното пространство в обхвата на Проект „ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет „Извършване на строително-монтажни и инсталационни работи по част Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и други СМР в сградата и околното пространство в обхвата на Проект „ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР HPC Bulgaria“,включително доставка, монтиране, тестване и настройки, и въвеждане в експлоатация на необходимото оборудване, съгласно Технически проект на Възложителя, представляващ Приложение № 1 към настоящата покана и Количествена сметка, представляваща Приложение № 2 към поканата“.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството:www.sofiatech.bgв подраздел „Процедури извън ЗОП“.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.