Процедури извън ЗОП

Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги по комплексно почистване на сгради на територията на обект „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги по комплексно почистване на сгради на територията на обект „Научно-технологичен парк“.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“.

Процедурата за избор на изпълнител за предоставяне на услуги по почистване на сгради на територията на обект „Научно-технологичен парк“ се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“ от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Срок за подаване на оферти: 17:30 ч на 26.04.2021 г.

Дата и място на отваряне на оферти: 27.04.2021 г. в 10:30 ч на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Документация

Покана

Образци на приложения към поканата

Приложение № 9 -Проект на договор

Приложение-№-А-Описание-сграда-Инкубатор

Приложение-№-В-Описание-сграда-Музей-Експериментариум-с-Пешеходен-мост

Приложение-№-С-Описание-сграда-Иновационен-Форум

Приложение-№-D-Описание-сграда-Лабораторен-комплекс

Приложение-№-P-Описание-сграда-PetaScale

Приложение-№-G-Описание-на-сграда-Етажен-Паркинг

Приложение № 10-Таблица № 2_Периодичност на извършване на дейностите

Разяснение № 1

Разяснение № 2

Разяснение № 3

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.