Процедури извън ЗОП

„София Тех Парк“ АД отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на Обект: Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Блок№2

П О К А Н А
С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на Обект: Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Втори Подетап – Зона за бъдещо развитие: Подетап 2.4.3, включващ Блок 2, кота -3,50, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“.

Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“, от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Участник в процедурата може да бъде всяко едно българско или чуждестранно юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията по настоящата покана.

Срок за подаване на оферти е до 13:30 ч на 06.07.2021 г.

Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание на 06.07.2021г. в 14:30 ч в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Документация
Покана

Образци на приложения към поканата

Приложение № 9 – Проект на договор

Приложение № 1 – Технически проекти и Обяснителни записки

Приложение № 2 – Количествени сметки

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.