Процедури извън ЗОП

Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за поддържане на зелени площи и поливна система, почистване и  снегопочистване на паркова среда на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от г-н Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за поддържане на зелени площи и поливна система, почистване и снегопочистване на паркова среда, на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.

Срок за подаване на оферти е до 13:30 ч. на 26.07.2021 г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 26.07.2021 г. в 14:30ч. на публично заседание в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Покана озеленяване

Приложение № 1 – Общ манипулационен план за поддръжка и почистване на зелените площи и паркова среда

Приложение № 2 – Дейности по абонамент по месеци зелени площи и паркова среда

Приложение 3-Ценово предложение

Приложение 3.1.-Абонаментна цена по месеци

Приложение № 4 – Обяснителна записка дейности по абонамент

Приложение № 5 – Дейности по абонамент по месеци, зони за бъдещо развитие

Образци на документи

Приложение № 11 – Схема на зелени площи

Приложение № 12 – Схема на поливна система

Приложение № 13 – Оборудване на поливна система

Приложение № 14 – Образец на договор

Разяснение № 1

Решение за изменение на Покана с изх. № 248_09.07.2021

Разяснение № 2

Решение № 48/19.08.2021г

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.