Процедури извън ЗОП

Обява набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 година

Обява набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2020г. е в размер на 128,461 хил. лева. Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в десетдневен срок от датата на публикацията на адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес.

Дата на публикуване на обявата: 07.09.2021

За контакти: тел.: 0889900626

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.