Обществени поръчки СНИРД, Процедури извън ЗОП

ОБЯВА от СНИРД ЮЛНЦ за набиране на оферти за извършване на финансов одит на дружеството за 2021 г.

ОБЯВА

„Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ ЮЛНЦ

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите към 31.12.2020 г. е в размер на 2,547 хил. лева. Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в седемдневен срок от датата на публикацията на адрес: гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес.

Дата на публикуване: 08.09.2021

За контакти: тел.: 0889900626

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.