Процедури извън ЗОП

Покана за предоставяне на оферти в процедура за избор на изпълнител за поддържане на зелени площи и поливна система, почистване и снегопочистване на паркова среда

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от г-н Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за поддържане на зелени площи и поливна система, почистване и снегопочистване на паркова среда, на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.

Срок за подаване на оферти е до 13:30 ч на 12.10.2021 г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 12.10.2021 г. в 14:00 чна публично заседание в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Покана

Приложение № 1 – Общ манипулационен план

Приложение № 2 – Дейности по абонамент по месеци зелени площи и паркова среда

Приложение 3-Ценово предложение

Приложение № 3.1.-Абонаментна цена по месеци – Зелени площи и паркова среда

Приложение № 3.2.-Абонаментна цена Зони за бъдещо развитие

Приложение № 3.3. – Единични цени дейности по озеленяване, поддръжка и почистване

Приложение № 4 – Обяснителна записка дейности по абонамент

Приложение № 5 – Дейности по абонамент по месеци, зони за бъдещо развитие

Приложение № 11 – Схема на зелени площи

Приложение № 12 – Схема на поливна система

Приложение № 13 – Оборудване на поливна система

Приложение № 14 – Проект на договор

Образци на документи

Разяснение № 1

Разяснение № 2

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.