Процедури извън ЗОП

Покана от „София Тех Парк“ АД за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и оформяне на екстериор за Амфитеатър в сграда Лабс – Етап 1

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, с ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ на Обект: Изпълнение на СМР и оформяне на екстериорза Амфитеатър в сграда Лабс – Етап 1“, находящ се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

Срокът за подаване на оферти е до 13:00 ч. на 20.05.2022г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 20.05.2022г. в 13:30 ч. на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.