Процедури извън ЗОП

Покана от София Тех Парк за представяне на оферти за участие в процедура за избор на оператор на зарядни станции

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на оператор на зарядни станции с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и управление на зарядни станции за електрически автомобили“, на територията на Научно-технологичен парк, находящ се в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“.

Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“ от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Срокът за подаване на оферти е до 13:30 ч. на 15.08.2022. г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 15.08.2022 г. в 14:30 ч.на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Покана

Приложение № 1 – Техническо задание

Схема на ниво 1, Етажен паркинг

Схема на ниво 2, Етажен паркинг

Схема БКТП

Образци на документи

Приложение № 11 – Образец на договора

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.