Процедури извън ЗОП

Конкурсна процедура за отдаване под наем на помещение „заведение за хранене с разливна“

„София Тех Парк“ АД открива процедура за отдаване под наем, която ще се проведе по правила, описани в Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно приложение № 1 към Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез конкурс за отдаване под наем на помещение с предназначение за „заведение за хранене с разливна“, с обща площ от 339,02 кв. м., находящо се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, сграда „Инкубатор“.

Конкурсната документация може да бъде получена в деловодството на “София Тех Парк” АД в срок до 17:30 часа на 12.10.2022 г., без да се дължи заплащане, или да бъде изтеглена от официалната интернет страница на “София Тех Парк” АД: www.sofiatech.bg, на която е осигурен пряк и неограничен достъп до документацията.

Заявленията за участие се подават през работни дни в запечатан непрозрачен плик от участника лично или чрез упълномощено лице в срок до: 17:30 часа на 12.10.2022 г. в офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2. Предложенията могат да бъдат изпратени и по пощата, или чрез куриер, като всеки участник следва да осигури получаване на предложението от Наемодателя в посочения по-горе краен срок за това.

Огледи на обекта, предмет на конкурса, да се извършват всеки работен ден (от 09:00 до 17:00 часа) до деня, предхождащ крайната дата за подаване на заявленията съгласно конкурсната документация, след предварителна заявка, отправена писмено по електронна поща на „София Тех Парк“ АД: office@sofiatech.bg, или депозирана писмено в деловодството на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2, като заявката следва да бъде подадена по някой от горепосочените начини не по-късно от 2 /два/ работни дни преди заявената дата за оглед.

Отварянето на получените заявления за участие ще се проведе на открито заседание на 13.10.2022 г., от 11:00 часа в офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2. На откритото заседание по отваряне на конкурсните предложения могат да присъстват законните представители на участниците и/или техни надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение 65 от 23.09.2022

Решение 66 от 26.09.2022

Документация_ресторант

Образци-на-документи

Приложения-2022

Обявление за отваряне на ценови предложения

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.