Процедури извън ЗОП

ПОКАНА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит

ПОКАНА

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 година.

Сумата на актива на баланса на „София Тех Парк” АД и нетните приходи от продажби за 2021 г. са:

  • Сума на актива на баланса: 119 100 хил. лева.
  • Нетни приходи от продажби: 2 991 хил. лева.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в четиринадесет дневен срок от датата на публикацията на адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на

същия адрес.

Дата на публикуване на обявата:04.10.2022 г.

За контакти: тел.: 0889900605

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.