Процедури извън ЗОП

Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж (в това число и на метална конструкция), инсталация, пуск в експлоатация и поддръжка на Фотоволтаични централи за собствени нужди, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от г-н Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж (в това число и на метална конструкция), инсталация, пуск в експлоатация и поддръжка на Фотоволтаични централи за собствени нужди, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“, гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111“, със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Изработване, доставка и монтаж на метална конструкция на покрива на сграда Етажен паркинг, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“, гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111“;
Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж, инсталация, пуск в експлоатация и поддръжка на Фотоволтаична централа за собствени нужди с инсталирана мощност от 242 kWp – сграда Етажен паркинг, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“, гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111“ и
Обособена позиция № 3 – „Доставка, монтаж, инсталация, пуск в експлоатация и поддръжка на Фотоволтаична централа за собствени нужди с инсталирана мощност от 44 kWp – сграда Експериментариум, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“, гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111“.

Срок за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 25.01.2023 г.

Получените оферти за всяка една от двете обособени позиции ще бъдат отворени на 26.01.2023 г. в 11:00ч. на публично заседание в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Покана

Образци на приложения към Поканата

Приложение 1

Образец на договор-Приложение № 11-ОП1

Образец на договор-Приложение № 12-ОП2-3

КС – ОП 1

КС – ОП 2

КС – ОП 3

Разяснение № 1

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.