Процедури извън ЗОП

Покана за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““, във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.

П О К А Н А

С настоящата покана „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“, с ЕИК176968825, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Г, представлявано от проф. Марин Христов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на офертивъв връзка с определяне на изпълнител за изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““, във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“

Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 13.03.2023г.

Офертите могат да бъдат входирана или изпратени в запечатан плик на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2 или да бъдат изпратени сканирани и подписани с електронен подпис на участника, на електронен адрес: office@sofiatech.bg

Покана за представяне на оферти

Приложение № 1 – Образец на договор

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.