Процедури извън ЗОП, Процедури по ЗОП София Тех Парк

ПОКАНА от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД за набирне на оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 година

ПОКАНА

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 година.

Сумата на актива на баланса на „София Тех Парк” АД и нетните приходи от продажби за 2022 г. са:

  • Сума на актива на баланса: 108 927 хил. лева.
  • Нетни приходи от продажби: 3 815 хил. лева.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в срок от 7 /седем/ работни дни от датата на публикацията на адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена за извършване на одит;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес.

Дата на публикуване на обявата: 04.07.2023 г.

За контакти: тел.: 0889900605

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.