Процедури извън ЗОП

Обява от „Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ ЮЛНЦ за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит

ОБЯВА

„Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ ЮЛНЦ

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите към 31.12.2022 г. е в размер на 5,430 хил. лева. Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в седемдневен срок от датата на публикацията на адрес: гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес.

Дата на публикуване: 10.07.2023

За контакти: тел.: 0889900626

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.