Процедури извън ЗОП

Покана от „София Тех Парк“ АД за участие в процедура с предмет „Доставка на електрическа енергия“

ПОКАНА

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на електрическа енергия“.

Процедурата за избор на изпълнител за доставка на електрическа енергия се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“ от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Участник в процедурата може да бъде всяко едно българско или чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискванията по настоящата покана.

Офертите трябва да бъдат изпратени най-късно до 17:00 часа на 20.10.2023 година.

Покана – вижте в PDF

Товарен график – вижте в PDF

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.