Процедури извън ЗОП

Покана от „София Тех Парк“ АД за представяне на оферти в процедура за избор на изпълнител с предмет „Преустройство и промяна предназначението на етаж 3 от съществуваща сграда „Експериментариум“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, с ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Преустройство и промяна предназначението на етаж 3 от временна експозиция в офис към съществуваща сграда „Експериментариум“ с идентификатор 68134.4081.9609.1 и обособяване на фоайе на партер“, в УПИ I – за „Научно-технологичен парк“, ПИ с идентификатор 68134.4081.9609, кв. 10, м. „НПЗ Изток – м. „Къро“, район Младост, Столична Община.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“.

Срокът за подаване на оферти е до 22.03.2024 г., 13:30 ч. Оферти, постъпили след посочения час и дата, няма да бъдат разглеждани.

Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание на 22.03.2024 г. в 14:00 ч., в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Покана

Приложение 1

Приложение 2

Приложение № 3 – Представяне на участника

Приложение № 4 – Декларация за приемане на условията по поканата

Приложение № 5 – Декларация за срок на валидност на офертата

Приложение № 6 – Ценово предложение

Приложение № 7 – Декларация за съгласие с предложения проект на договор

Приложение № 8 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.4.2. и чл. 4.3

Приложение № 9 – Списък на услугите

Приложение № 10 – Декларация относно предвидени подизпълнители

Приложение № 11 – Договор

Приложение № 12 – Банкова гаранция

Разяснение № 1

Разяснение № 2

Разяснение № 3

Разяснение № 4

Разяснение № 5

Разяснение № 6

Разяснение № 7

Разяснение № 8

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.