Процедури извън ЗОП

Покана от „София Тех Парк” АД за представяне на оферти за избор на изпълнител на застрахователни услуги по четири обособени позиции

С настоящото „София Тех Парк” АД, с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов – изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги по четири обособени позиции, както следва:

  1. Обособена позиция № 1 – „Трудова злополука на служителите“;
  2. Обособена позиция № 2 – „Пълно Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ за 2 /два/ броя моторни превозни средства;
  3. Обособена позиция № 3 – „Имуществена застраховка на сгради, покрити рискове: „Индустриален пожар“ основно покритие и допълнително покритие, включително рисковете „Природни бедствия“, „Земетресение“ и „Кражба“;
  4. Обособена позиция № 4 – „Обща гражданска отговорност към трети лица“.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е до 17:30 часа на 27.03.2024 г.
Оферти, подадени лично или получени по поща/куриер след изтичане на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Покана

Образци на документи

Разяснение № 1

Разяснение № 2

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.